JUDITH SPITHOVEN
Over mijn werk
Foto van Judith

English version below

De schilderijen die op deze site te zien zijn komen uit de zes series: "Tempels", "Abstracte landschappen", "Luchtlandschappen serie 1 en 2", "Relikwieën", "Vrouwen, collages", "Vrouwen, schilderijen". Naast mijn schilderijen maak ik ook ruimtelijk werk.

Ruimtelijk werk cortenstaal en keramiek:
Mijn ruimtelijk werk komt voort uit de serie "Vrouwen, schilderijen". Het werk is uitgevoerd in cortenstaal of keramiek en kan daardoor ook buiten geplaatst worden. De beelden van keramiek maak ik ook in opdracht. In overleg wordt bepaald welke afbeeldingen op het beeld komen te staan en welke vogel op het hoofd of op de schouder wordt geplaatst. Op deze manier wordt het een persoonlijk beeld. Op deze website staan hier voorbeelden van.

Vrouwen, schilderijen:
Hierbij werk ik, net als bij de serie "Vrouwen, collages", met een heel ander thema en andere beeldtaal dan de series hiervoor. De kleurrijke schilderijen in acryl hebben een grafisch karakter en laten vrouwen zien met een melancholische uitstraling, soms in gezelschap van een man of een kind.

De serie "Vrouwen, collages" is een ode aan de vrouwelijke vormen en heeft mij o.a. op het spoor gezet voor mijn nieuwste serie "Vrouwen, schilderijen".

Relikwieën:
In mijn serie "Relikwieën" laat ik intense kleurvlakken en krachtige vormen contrasteren met dunne, tere lijnen. Onderliggende schilderijen schemeren in dit werk door de bovenlaag heen. Deze serie laat relikwieën van persoonlijke herinneringen zien.

Luchtlandschappen:
Bij de eerste serie "luchtlandschappen" heb ik gewerkt met dunne verflagen die elkaar overlappen en bedekken waardoor er diepte ontstaat in het schilderij. Tussen de verflagen zijn afdrukken van papierreliëfs te zien die het diepte-effect en het landschapsbeeld versterken. In deze serie laat ik luchtige bellen loskomen van de aardse vlakken om een geluksmoment te "vangen". Bij de tweede serie luchtlandschappen ga ik door op datgene waarbij ik in de eerste serie "Luchtlandschappen" bezig was. Hierbij maak ik geen gebruik meer van papierreliëfs maar ben ik vooral bezig met een losse, vrije manier van schilderen waarbij ik gefascineerd blijf over het "laag-over-laag" werken en het hierdoor ontstaan van diepte in het werk.

Abstracte landschappen:
Dit werk kenmerkt zich door symmetrisch opgebouwde composities waarbij kleurvlakken, in acryl- of olieverf, laag- over-laag zijn opgezet. Hierbij heb ik geëxperimenteerd met het gebruik van de verf waarbij een spanningsveld is ontstaan tussen dunne verflagen naast dik opgebrachte lagen verf en zware vlakken in contrast met fragiele lijntjes. Door het toepassen van verschillende verflagen en het toevoegen van (afdrukken van) papier op het doek ontstaat er een gelaagdheid in het beeld. Mijn doel was om door compositie en kleurgebruik een bepaalde rust in het beeld te creëren. Het resultaat laat abstracte landschappen zien waarin fragiele lijnen en ladders een verbinding maken met dierbare herinneringen.

Tempels:
Dit werk laat abstracte, symmetrische composities zien in tegenstelling tot realistisch geschilderde veertjes. Bij deze doeken heb ik gebruik gemaakt van het laag-over-laag opbrengen van de kleurvlakken. Onderliggende verflagen heb ik naar boven gehaald door bovenliggende lagen weg te krassen of door ze, door de bovenliggende dunnere verflagen heen, zichtbaar te laten. In deze serie laat ik de robuuste, monumentale vormen een tempel zijn voor de kwetsbare, luchtige veertjes.


English

The paintings featured on this site are from the six series: "Temples", "Abstract landscapes", "Aerial landscapes series 1 and 2", "Relics, "Women, collages" and "Women, paintings". In addition to my paintings, I also create spatial work.

Spatial work corten steel and ceramics:
My spatial work comes from the series "Women, Paintings". The work is executed in Corten steel or ceramic and can therefore be placed outside. The ceramic sculptures I also make on commission. In consultation is determined which images will appear on the sculpture and which bird will be placed on the head or on the shoulder. This way it becomes a personal image. On this website are examples of this.

Women, paintings:
Here, as with the series "Women, collages," I work with a very different theme and different imagery than the series before. The colorful paintings in acrylic have a graphic character and show women with a melancholic aura, sometimes in the company of a man or a child.

The series "Women, collages" is an ode to female forms and, among other things, has put me on the track for my latest series "Women, Paintings."

Relics:
In my series "Relics", I contrast intense areas of color and powerful forms with thin, delicate lines. Underlying paintings shimmer through the top layer in this work. This series shows relics of personal memories.

Aerial landscapes:
For the first series of "Aerial Landscapes", I worked with thin layers of paint that overlap and cover each other, creating depth in the painting. Between the layers of paint are prints of paper reliefs that enhance the depth effect and landscape image. In this series I release airy bubbles from the earthy surfaces to "capture" a happy moment. In the second series of aerial landscapes, I continue what I was doing in the first series "Aerial Landscapes". Here I no longer make use of paper reliefs but am I am mainly busy with a loose, free way of painting in which I remain fascinated about working "layer upon layer" and the resulting depth in the work.

Abstract landscapes:
This work is characterized by symmetrically built compositions in which areas of color, in acrylic or oil paint, are set up layer upon layer. Hereby I experimented with the use of the paint. of the paint in which a field of tension arose between thin layers of paint next to thickly applied layers of paint and heavy surfaces in contrast with fragile lines. By applying different layers of paint and adding (prints of) paper to the canvas, a layering in the image. My goal was to use composition and color to create a certain peace in the image. the image. The result shows abstract landscapes in which fragile lines and ladders connect with precious memories.

Temples:
This work shows abstract, symmetrical compositions as opposed to realistically painted feathers. In these canvases, I have used the layer-over-layer application of the color areas. I have brought underlying layers of paint to the surface by scratching away or by leaving them visible through the thinner layers of paint above. In this series I let the robust, monumental forms be a temple to the fragile, airy feathers.